SA Nõo Hooldekodu müüb suulisel enamakkumisel heas korras korras oleva sõiduki (väikebuss) Renault Trafic (2010) võõrandamiseks. Alghind vara müügil on 6000 eurot.

Enampakkumine viiakse läbi 5. septembril 2017 algusega kell 15.00 Nõo vallamajas, ruumis nr 213.

Osavõtutasu suuruseks on 10 eurot, mis tuleb kanda üle SA Nõo Hooldekodu arvelduskontole nr EE171010220050692018 SEB pangas hiljemalt 4. septembril 2017 kella 16-ks.

Müüdava varaga tutvumine kuni 5. septembril kella 14.00-ni Nõo Hooldekodu juhatajaga selleks eelnevalt tel 53320748 kokku leppides.

Ostu-müügi vormistamiseks tehtavad kulutused kannab ostja.

Suulise enampakkumise läbiviimise tingimused

1. Suulist enampakkumist korraldab nõukogu otsusega moodustatud komisjon. Komisjon valib oma liikmete seast enampakkumise läbiviija, komisjoni esimehe ja protokollija.

2. Enampakkumise läbiviija, kuulutades suulise enampakkumise määratud ajal ja kohas avatuks, teeb enampakkumise ruumis kohalviibijatele ettepaneku registreerida end enampakkumisest osavõtjatena. Enampakkumisest osa võtta soovivate isikute nimed ning elu- või asukohad protokollitakse. Enampakkumisest osa võtta soovijad esitavad isikut tõendava dokumendi. Kui isiku eest osaleb enampakkumisel tema esindaja, tuleb tal lisaks esitada volitusi tõendav dokument (volikiri).

3. Enne pakkumiste alustamist annavad kõik enampakkumisest osavõtjatena registreerunud isikud allkirja selle kohta, et nad on teadlikud enampakkumise tingimustest. Kui enampakkumises osaleja on täitnud punktides 2. ja 3. talle esitatud nõuded, väljastatakse talle registreerimisnumber, mille all ta esineb enampakkumise lõpuni. Seejärel tutvustab enampakkumise läbiviija enampakkumise läbiviimise ja kaebuste esitamise korda ning kuulutab välja enampakkumises osalejad ja enampakkumise sammu suuruse.

Käesoleval enampakkumisel on sammu suuruseks 50 eurot.

4. Pärast punktides 2. ja 3. nimetatud toimingute tegemist ning enampakkumise läbiviija vastavat korraldust (esimest haamrilööki) alustavad enampakkumisest osavõtjad pakkumist. Enampakkumist alustatakse alghinnast ning järgmise hinna nimetab pakkumise läbiviija vastavalt määratud sammule. Osavõtja annab pakkumisel osalemisest enampakkumise läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega. Pakkumise kuulutab enampakkumise läbiviija haamrilöögiga lõppenuks pärast kõrgeima pakutud summa kolmekordset teatamist.

5. Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Enampakkumisest osavõtjatel on õigus enampakkumise protokolliga tutvuda ja esitada protokolli ning enampakkumisega seonduva kohta kirjalikult märkusi või kaebusi 3 tööpäeva jooksul arvates enampakkumise toimumisest.

6. Osavõtja, kelle pakkumine on suurim, annab enne lahkumist allkirja selle kohta, et ta kohustub sõlmima vastava lepingu enampakkumiseks esitatud tingimustel ja tasuma enampakkumise käigus kujunenud hinna enne ostu-müügi lepingu sõlmimist. Allkirja andmisest keeldumisel kaotab ta õiguse lepingu sõlmimisele. Sel juhul sõlmitakse ostu-müügileping isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud paremuselt teiseks. Juhul, kui teine pakkuja ei sõlmi lepingut, tunnistab enampakkumise komisjon enampakkumise nurjunuks.